Verzekering informatie

Op deze pagina vindt u verzekeringsinformatie voor vrijwilligers van, en deelnemers aan, de Derde Helft, alsmede voor deelnemers aan Oldstars. Om vóóraf duidelijkheid te geven over de verschillende verzekeringstermen, beginnen we met een begripsomschrijving:

Primaire verzekering

Een primaire verzekering biedt dekking ongeacht het bestaan van een andere verzekering die op hetzelfde tijdstip hetzelfde belang tegen hetzelfde gevaar dekt.

Denk hierbij aan:

  • De verplichte eigen ziektekostenverzekering
  • Een zelf afgesloten ongevallenverzekering
  • Een zelf afgesloten aansprakelijkheidsverzekering

Secundaire verzekering

Een secundaire dekking is een dekking die pas van kracht wordt wanneer een andere verzekering, die op hetzelfde tijdstip hetzelfde belang tegen hetzelfde gevaar ook verzekerd heeft, geen uitkering geeft.

Ziektenkostenverzekering

De ziektekostenverzekering is een (verplichte) verzekering die de kosten van medische behandeling, het gebruik van hulpmiddelen of andere voorzieningen op grond van een medische noodzaak vergoedt.

Ongevallenverzekering

Een ongevallenverzekering heeft tot doel een uitkering te verstrekken indien de verzekerde een ongeval overkomt. Er kan een uitkering worden verstrekt bij ziekenhuisopname, blijvende invaliditeit en overlijden.

Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering beschermt de verzekerde tegen het risico van aansprakelijkheid. Op enkele uitzonderingen na vergoedt een aansprakelijkheidsverzekering gewoonlijk alle letselschade en zaakschade die door de verzekerde wordt veroorzaakt.

 

Verzekeringen Oldstars deelnemers

Aansprakelijkheid en ongevallenverzekering
Sportclubs dienen een eigen aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die voor gaat op de collectieve aansprakelijkheidsverzekering van de betreffende overkoepelende sportorganisatie. Bijvoorbeeld een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB). Vrijwilligers die werkzaam zijn voor de club én bezoekers die gebruik maken van de kantine zijn verzekerd via een dergelijke AVB.

Als deelnemer aan Oldstars ben je meestal (secundair) verzekerd als je lid bent, en contributie en betaalt, van de club waar je speelt. Als je als deelnemer lid bent van de overkoepelende organisatie(de bond) dan ben je bijna altijd (secundair) verzekerd voor ongevallen en aansprakelijkheid.

Niet-leden die deelnemen aan OldStars vallen in sommige gevallen onder de collectieve ongevallenverzekering van de overkoepelende sportorganisatie omdat zij deelnemen aan een (wervings)activiteit van de club. Daarbij geldt dat de club de NAW-gegevens van deze personen heeft geregistreerd.

Zie hieronder een overzicht van collectieve verzekeringen van een aantal overkoepelende sportorganisaties. Vraag na bij je eigen club of er een aansprakelijkheidsverzekering of ongevallenverzekering is afgesloten en hoe vrijwilligers van OldStars daarin verzekerd zijn.

Uitzonderingen hierop zijn:

Rugbybond: hier ben je als speler niet verzekerd voor ongevallen als je 70 jaar of ouder bent.

NBB (basketbal): Zodra verzekerde de leeftijd van 85 jaar bereikt, zullen de verzekerde bedragen in geval van overlijden of blijvende Invaliditeit als gevolg van een ongeval worden verminderd met 50%

KNKV (korfbal): heeft geen collectieve verzekeringen voor leden afgesloten.

Als je lid bent van de club word je bij sommige sporten ook automatisch lid van de overkoepelende organisatie.

Informeer bij jouw club of er voor jou een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten. De organisator(wel of geen vereniging) is altijd primair verantwoordelijk.

Overzicht verzekeringspolissen

Hieronder vind je een lijst met links naar de verzekeringspagina’s van de overkoepelende sportorganisaties. Let wel: de voorwaarden gelden als je lid bent van de overkoepelende organisatie.

OldStars Sport Bond Pagina collectieve verzekeringen
Walking Basketball NBB https://www.basketball.nl/kennis-hub/verenigingen/collectieve-verzekeringen/

Alg. voorwaarden ongevallenverzekering: https://www.aiginsurance.nl/content/dam/aig/emea/netherlands/documents/voorwaarden/collectieve-ongevallen/algemene-voorwaarden-group-plus-collectieve-ongevallen-2010-01-aig.pdf

Walking Football KNVB https://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/regels-bepalingen/knvb-bepalingen/juridisch/verzekeringen
Walking Handball NHV https://www.handbal.nl/verzekeringen/
Walking Hockey KNHB https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/financien
Walking Korfball KNKV https://www.knkv.nl/kennisbank/verzekeringen/
Rugby Rugby Nederland https://www.rugby.nl/page/verzekeringen
Tafeltennis NTTB https://www.nttb.nl/vereniging/verenigingsbestuur/verzekeringen/
Tennis KNLTB https://www.centrecourt.nl/alles-voor-verenigingen/financieel-administratie/verzekeringen/ 

De aansprakelijkheidsverzekering alleen van toepassing op verenigingen die zich daarbij hebben aangesloten en dan is het geldig voor de leden en de vrijwilligers (ook als zij geen lid zijn) van die aangesloten vereniging. https://www.centrecourt.nl/alles-voor-verenigingen/financieel-administratie/verzekeringen/bedrijfsaansprakelijkheid/

Volleyball Nevobo Nevobo: heeft geen collectieve verzekeringen voor leden afgesloten
Running AtletiekUnie https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/bestuurder-en-commissielid/juridisch-advies/verzekeringen
Cycling NTFU https://www.ntfu.nl/clubs/verzekeringen-voor-clubs/ongevallenverzekering

Jaarlijkse afdracht aan sportbonden

Bondsbijdrage senioren per lid 2020
Walking Basketball NBB €  17,78
Walking Football KNVB €  11,28
Walking Handball NHV €  20,00
Walking Hockey KNHB €  32,26
Walking Korfball KNKV €  36,60
Walking Rugby Rugby Nederland €  36,00
Tafeltennis NTTB €  19,55
Tennis KNLTB €  17,99
Volleyball NEVOBO €  15,00
Running AtletiekUnie €  18,15
Cycling NTFU €  37,29

 

Vrijwilligers die OldStars organiseren (leden en niet-leden van de vereniging)

OldStars wordt georganiseerd door de ouderencommissie en trainer(s) van een club. In deze commissie zitten leden en niet-leden van de club. Zij voeren vrijwilligerswerk uit voor de vereniging.
Als lid van een sportclub ben je automatisch verzekerd tegen ongevallen (of schade die je veroorzaakt op de club): overkoepelende sportorganisaties hebben voor de bij haar aangesloten clubs én hun leden een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering is altijd secundair.
Niet-leden die zich als vrijwilliger inzetten voor de organisatie van OldStars zijn meestal (secundair) verzekerd voor ongevallen en aansprakelijkheid door de collectieve vrijwilligersverzekering van de gemeente waar je woont. Bijna alle gemeenten in Nederland hebben een vrijwilligersverzekering afgesloten. Kijk hiervoor op de website van jouw woongemeente. (zoektermen: vrijwilligers verzekering). Als blijkt dat jouw woongemeente geen vrijwilligersverzekering heeft afgesloten, maar je doet het vrijwilligerswerk in een andere gemeente, kijk dan op de website van deze werkgemeente. Als de werkgemeente wel een vrijwilligersverzekering kent, ben je (secundair) verzekerd via de werkgemeente.

Aansprakelijkheidsverzekering

Een secundaire dekking via het Nationaal Ouderenfonds is niet mogelijk. Primair ligt de verantwoordelijkheid bij de organiserende verenigingen. Dit geldt voor zowel de leden als voor de niet-leden, die toch deelnemen aan de activiteit. Deze verenigingen dienen een adequate voorziening te hebben voor de Bedrijfsaansprakelijkheid (AVB).

Dit kan via de Gemeente (VNG-mantel) of een eigen pakket.

Met name de niet-leden kunnen mogelijk uitgesloten zijn van de dekking.

Daarnaast zijn er ook bij de Nationale bonden allerlei voorzieningen getroffen.

Meer informatie over verzekeringen via het Ouderenfonds neem contact op via info@oldstars.nl

 

De Derde Helft – Verzekeringen

Vrijwilligers

De Derde Helft wordt georganiseerd door de ouderencommissie van een club. In deze commissie zitten leden en niet-leden van de club. Zij voeren vrijwilligerswerk uit.

Als lid van de club ben je automatisch verzekerd tegen ongevallen (of schade die je veroorzaakt op de club): overkoeplende sportorganisaties hebben voor de bij haar aangesloten clubs én hun leden een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering is altijd secundair.

Collectieve vrijwilligersverzekering gemeenten

Als je vrijwilligerswerk doet, bijvoorbeeld voor de ouderencommissie, ben je meestal (secundair) verzekerd voor ongevallen en aansprakelijkheid door de collectieve vrijwilligersverzekering van de gemeente waar je woont. Bijna alle gemeenten in Nederland hebben een vrijwilligersverzekering afgesloten. Kijk hiervoor op de website van jouw woongemeente. (zoektermen: vrijwilligers verzekering). Als blijkt dat jouw woongemeente geen vrijwilligersverzekering heeft afgesloten, maar je doet het vrijwilligerswerk in een andere gemeente, kijk dan op de website van deze werkgemeente. Als de werkgemeente wel een vrijwilligersverzekering kent, ben je (secundair) verzekerd via de werkgemeente.

Meer dan 260 gemeenten (van de totaal 355 in Nederland)  hebben een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten via de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) bij verzekeraar Centraal Beheer. In deze verzekering gelden goede voorwaarden, zoals geen eigen risico en er is geen leeftijdsgrens. De polisvoorwaarden vind je hier: https://vng.nl/files/vng/folder_vrijwilligerspolis.pdf.

Gemeenten die niet deelnemen aan de VNG vrijwilligersverzekering, hebben meestal zelf een vrijwilligersverzekering afgesloten met een andere verzekeraar. Kijk hiervoor op de website van uw woon- of werkgemeente.

Overkoepelende sportorganisaties hebben ook vaak een collectieve verzekering voor vrijwilligers. Vraag na bij je eigen club of dat voor de betreffende club (aangesloten bij de overkoepelende sportorganisatie) geldt.

Deelnemers De Derde Helft

Aansprakelijkheids en ongevallenverzekering

Sportclubs dienen een eigen aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die voor gaat op de collectieve aansprakelijkheidsverzekering van de betreffende overkoepelende sportorganisatie. Bijvoorbeeld een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB). Vrijwilligers die werkzaam zijn voor de club én bezoekers die gebruik maken van de kantine zijn verzekerd via een dergelijke AVB.

Niet-leden die deelnemen aan De Derde Helft vallen in sommige gevallen onder de collectieve ongevallenverzekering van de overkoepelende sportorganisatie omdat zij deelnemen aan een (wervings)activiteit van de club. Daarbij geldt dat de club de NAW-gegevens van deze personen heeft geregistreerd.

Zie hieronder een overzicht van collectieve verzekeringen van een aantal overkoepelende sportorgasnisaties. Vraag na bij je eigen club of er een aansprakelijkheidsverzekering of ongevallenverzekering is afgesloten en hoe vrijwilligers van De Derde Helft daarin verzekerd zijn.

KNVB (voetbal)

https://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/regels-bepalingen/knvb-bepalingen/juridisch/verzekeringen

Als deelnemer aan de Derde Helft bent u niet verzekerd voor ongevallen en aansprakelijkheid, tenzij u lid van de KNVB bent. Ook als clubvrijwilliger bent u niet verzekerd, tenzij u lid van de KNVB bent. Uitzondering hierop is als u zich als vrijwilliger inzet voor voetbalgerelateerde activiteiten die door de KNVB georganiseerd zijn.

KNHB (hockey)
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/financien

In de collectieve ongevallenverzekering van de KNHB zijn vrijwilligers en aspirant-leden wel verzekerd. De collectieve aansprakelijkheidsverzekering geldt niet voor activiteiten die niet direct te maken hebben met de beoefening van de hockeysport of het lidmaatschap van de Hockeybond.

KNLTB (Tennis)

https://www.centrecourt.nl/alles-voor-verenigingen/financieel-administratie/verzekeringen/bedrijfsaansprakelijkheid/

De aansprakelijkheidsverzekering is alleen van toepassing op verenigingen die zich daarbij hebben aangesloten en is geldig voor zowel leden als vrijwilligers van de aangesloten vereniging.

KNKV (Korfbal)

De KNKV heeft géén collectieve verzekeringen afgesloten. Vraag bij de eigen vereniging na of er en collectieve aansprakelijkheids- en/of ongevallenverzekering voor vrijwilligers is  afgesloten.

Alle verzekeringen zijn secundair en hebben een eigen risico.

Sportactiviteiten binnen De Derde Helft (zie ook OldStars.nl)

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Voor kwetsbare groepen, zoals de 60-plussers, is het daarom verstandig een extra verzekering af te sluiten. Naast de verplichte zorgverzekering kan aanvullend een verzekering worden afgesloten voor fysiotherapie, sportmedisch onderzoek en sportbrillen. Overkoepelende sportorganisaties  hebben voor de bij haar aangesloten clubs én hun leden een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering afgesloten.
De aansprakelijkheidsverzekering kent een eigen risico van vijfhonderd euro en een secundair karakter. Dit betekent dat de eigen aansprakelijkheidsverzekering voor gaat. Deze verzekering is ontwikkeld als een vangnet.
Overkoepelende sportorganisaties adviseren clubs om een eigen aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Voor de ongevallenverzekering is dit niet van toepassing. Deze verzekering hoeft de vereniging dus niet meer zelf te regelen

OldStars gebruikt cookies om je bezoek aan onze website persoonlijker te maken. Er worden ook cookies door derden aangemaakt voor technische, analytische en marketingdoeleinden. Meer informatie hierover is terug te vinden in onze privacyverklaring.

We gebruiken noodzakelijke cookies om onze website goed te laten werken. Met jouw toestemming plaatsen wij statistische cookies die worden gebruikt om de website te testen en te verbeteren. Als je marketingcookies accepteert delen we informatie over jouw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Geef hieronder aan welke categorie cookies we mogen plaatsen.

Lees meer

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Lees meer

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Lees meer

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.