Sportimpuls

De Sportimpuls is onderdeel van Sport en Bewegen in de Buurt 2012-2016. Dit programma is geïnitieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). VWS wil eraan bijdragen dat lokale sport- en beweegaanbieders samen een uitgebreider en beter passend sport- en beweegaanbod hebben. Doel is dat meer mensen vaker sporten en bewegen. Bovendien moet iedereen in staat worden gesteld hier een ‘leven lang’ van te genieten. De Sportimpuls biedt ook voetbalverenigingen zowel prof als amateurs kansen om bijvoorbeeld nieuw aanbod te ontwikkelen.

Samenwerking
De Sportimpuls ondersteunt lokale sport- en beweegaanbieders, waaronder verenigingen, bij de opstart van de uitvoering van hun lokale projecten. Daarbij wordt gebruikgemaakt van goed beschreven sportaanbod dat elders al succesvol is gebleken. Het is een voorwaarde dat sport- en beweegaanbieders samenwerken met elkaar, de gemeenten en eventueel andere relevante lokale partijen. Denk bijvoorbeeld aan onderwijs, welzijn, zorg, GGD en het (lokale) bedrijfsleven.

Sportmenukaart
Het programma bevat een zogenaamde Menukaart Sportimpuls. Deze bevat een geselecteerd overzicht van succesvol sport- en beweegaanbod dat de afgelopen jaren is ontwikkeld door sportbonden, beweegaanbieders, fitnessorganisaties en andere organisaties. Lokale sport- en beweegaanbieders maken alleen aanspraak op middelen uit de Sportimpuls als activiteiten zijn gebaseerd op de voorbeelden uit de Menukaart Sportimpuls. OldStars staat ook op deze menukaart.
Criteria
Uiteraard zijn er binnen de Sportimpuls een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Aanvragen worden alleen toegewezen als deze voldoen aan de volgende criteria:

  • De activiteiten zijn gebaseerd op sport- en beweegaanbod uit de Menukaart Sportimpuls.
  • De activiteiten krijgen mensen aan het sporten/bewegen die niet of te weinig sporten/ bewegen óf houdt mensen aan het sporten/bewegen waarvan bekend is dat ze dreigen uit te vallen.
  • De activiteiten leiden toe naar continu sporten of bewegen in georganiseerd verband.
  • De activiteiten zijn gericht op het vergroten van het passend sport- en beweegaanbod, daar waar dat nog onvoldoende is. Het gaat dus niet om het aanbieden van concurrerende activiteiten.

Kijk voor het volledige overzicht van criteria en het programma van eisen op www.sportindebuurt.nl.

Aanvragen
Alleen een lokale sport- en beweegaanbieder kan een aanvraag indienen, bijvoorbeeld een voetbalvereniging. Ook loopgroepen, fitnesscentra, sportaanbieders op buurtpleinen en ouderencentra die beweegaanbod organiseren komen hiervoor in aanmerking. Het is een voorwaarde dat de gemeente betrokken is bij de aanvraag. Een voetbalvereniging doet de aanvraag altijd gezamenlijk met lokale partners. Dit kunnen andere sport- en beweegaanbieders zijn – zoals omliggende voetbalverenigingen – en/of partijen uit andere sectoren. VWS streeft naar een samenhangende aanvraag per buurt.
Kijk hier voor meer informatie over de periode, criteria en het proces van aanvragen.

Interventie eigenaar
Het Nationaal Ouderenfonds is interventie eigenaar van OldStars- Walking Football. Verenigingen die een OldStars aanvraag gaan indienen moeten dit, conform de regels van de Sportimpuls, vooraf altijd verplicht bij de interventie eigenaar kenbaar maken. U kunt hierover contact opnemen met landelijk projectleider OldStars: j.annema@ouderenfonds.nl.

Rol gemeenten
Van gemeenten wordt verwacht dat ze een coördinerende en faciliterende rol spelen in het brede programma Sport en Bewegen in Buurt. Door betrokkenheid van de gemeente is het eenvoudiger om verschillende elementen en partijen binnen het programma te combineren. Denk hierbij niet alleen aan de Sportimpuls, maar ook aan de inzet van buurtsportcoaches. Wij adviseren geïnteresseerde verenigingen nadrukkelijk contact op te nemen met de gemeente voor meer informatie over samenwerking en mogelijke ondersteuning.

Ondersteuning bij uitvoering
Om de lokale  implementatie en evaluatie van het nieuwe voetbalaanbod succesvol te laten verlopen, dient vervolgens het gewenste (vanuit de vereniging) en/of noodzakelijke niveau van ondersteuning te worden besproken.  Hierbij gelden vanuit het oogpunt van kwaliteitsbewaking altijd een aantal (minimale) verplichte ondersteuningsonderdelen, mogelijk aangevuld met een aantal optionele onderdelen.

Is de aanvraag eenmaal goedgekeurd? Dan ondersteunt de interventie eigenaar de vereniging bij het opzetten van het nieuwe aanbod, conform overeengekomen in het voortraject. De menukaart geeft inzicht in wat u op dit vlak kunt verwachten van de interventie eigenaar. Denk hierbij aan zaken als een materialenpakket, starterskit, draaiboeken, organisatorische en PR- en communicatiemiddelen.

Meer informatie
Wilt u weten wat de mogelijkheden voor uw vereniging zijn? Raadpleeg dan de website www.sportindebuurt.nl. Neem ook eens contact op met de gemeente, zodat u op de hoogte bent van de lokale ideeën en initiatieven over het programma.

16200 Uren gesport
9072000 Calorieën verbrand
106 Clubs lid
405 Deelnemers lid
Samen hebben wij dit gerealiseerd!